Om projektet

Läsäventyret koordineras av Barnboksinstitutet och Läscentrum. Läsäventyret får stöd av Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto, och det är en del av Finland100-programmet. Projektet sker i samarbete med olika bibliotek, förlag, aktörer på kulturfältet, organisationer, skolor och andra instanser som arbetar med barn och familjer. Nätverket förverkligar under året bland annat evenemang, utställningar, läskampanjer och inspirationstävlingar för läsande och skrivande barn och ungdomar. Projektets syfte och mål är att stöda långsiktigt läsande på barns och ungdomars egna villkor. Därför vill vi att alla barn och ungdomar som bor i Finland ska få sin röst hörd. Samarbetsnätverket skapar nya ingångar för läsfrämjande verksamhet och verksamhetsmodeller för det litterära fältet för hur man kan inspirera till läsning oberoende av kultur- och språkbakgrund eller socioekonomisk status. Centrala teman är tillgänglighet, dialog och samverkan. Du kan följa med hur projektet framskrider genom anmäla dig till vår kontaktlista.

Läscentrum är Finlands ledande läsfrämjande organisation som förmedlar författarbesök. Föreningen har landsomfattande verksamhet, vi ordnar läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation. Läscentrum förmedlar mer än 1 200 författaruppträdanden per år bland annat till skolor och bibliotek.

Barnboksinstitutet befrämjar kännedomen om den inhemska barn- och ungdomslitteraturen, och forskningen kring den. med stöd av sin sakkunskap, sina publikationer och evenemang betjänar institutet privatpersoner, forskare, olika institutioner på det litterära och pedagogiska fältet samt medier. Barnboksinstitutet ordnar skilt och i samarbete med andra olika evenemang kring barn- och ungdomslitteratur

 

Nyheter